Hva er akupunktur?

Klinikk Stikk tilbyr Akupunktur i Arendal og det er mange som er nysgjerrige på hvordan det fungerer. Akupunktur er en trygg og naturlig terapiform som brukes til å lindre sykdom, forebygge sykdom og bedre trivsel ved å gjenopprette kroppens indre harmoni. Hår-tynne, sterile, engangsnåler settes i spesifikke punkter på kroppen, hvor de forsiktig stimuleres til å utløse kroppens naturlige helbredende respons. Akupunktur brukes for å kontrollere smerte og kan regulere kroppens fysiologiske funksjoner for å behandle ulike interne dysfunksjon og lidelser. Akupunktur påvirker både det sentrale og perifere nervesystemet.

Akupunktur er den alternative behandlingsmetoden som har fått størst grad av aksept innen moderne medisin. Grunnen er ikke minst at man har funnet forklaringsmekanismer for akupunkturens virkning som er forståelig innenfor moderne naturvitenskap. Forklaringsmekanismen bygger også på at akupunktur stimulerer kroppens naturlige egenskaper. For eksempel de egne smertestillende stoffer som endorfiner og enkefaliner

I mange andre vestlige land har akupunktur blitt godkjent og er mer akseptert enn i Norge. I Tyskland er det for eksempel mange leger på sykehus som bruker akupunktur og i Sverige kan man bli henvist til akupunktør av fastlegen. I Norge behandles autorisering av akupunktøryrket av Helse og omsorgsdepartementet og vi venter på at den skal bli godkjent, slik at våre pasienter kan få sikker behandling når de ønsker akupunktur. Frem til den er godkjent bør man sjekke akupunkturforeningen for å finne de som har godkjent utdannelse, eller be sin akupunktør vise frem dokumentasjon som viser at akupunktøren har riktig utdannelse.

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform med få bivirkninger når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder.

Behandlingsformen er over 2000 år gammel og kommer opprinnelig fra Kina der den i dag brukes på vanlige sykehus av leger og doktorer. I Tradisjonell Kinesisk Medisin blir sykdom og smerter sett på som ubalanse i kroppens energisystem. Målet med akupunktur er å gjennopprette energibalansen i kroppen. Kroppens lures til å starte sine egne naturlige kjemiske reaksjoner. Dette gjøres ved å stimulere/styrke hvis det er for lite energi eller roe ned hvis det er behov for det.

Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Her i Arendal er interessen stor. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge plager av forskjellige slag.

Ta kontakt med Klinikk Stikk i Arendal for å se om akupunktur kan hjelpe deg også


Mer om offentlig godkjenning

I oktober 2009 søkte Akupunkturforeningen om autorisasjon av akupunktører som en ny gruppe helsepersonell. Autorisasjon er viktig for å kvalitetssikre akupunkturfaget ved at det stilles krav til utdanning. Per i dag stilles det ikke offentlige krav til å kalle seg akupunktør - hvem som helst kan anskaffe seg nåler og åpne en akupunkturpraksis. Dette mener vi er uholdbart. Her er noen av årsakene til at vi mener autorisasjon er viktig:

1. Tittelbeskyttelse
Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon har ikke rett til å benytte yrkestittelen. Person som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Autorisasjon innebærer derfor at en autorisasjon vil skape forutsigbarhet og sikkerhet for at bruk av bestemte titler innebærer visse kvalifikasjoner. Dette hensynet gjelder både overfor pasienter så vel som overfor annet helsepersonell som arbeider med vedkommende yrkesgruppe.

2. Formål med autorisasjon
Hovedformålene med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på behandlingen.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Alt helsepersonell har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til. I slike tilfelle skal man henvise til en som har den nødvendige kompetansen.

Krav om autorisasjon skal sikre et minimum av kvalifikasjoner for grupper av helsepersonell, for dermed å minimalisere risiko for skade og feil ved deres yrkesutøvelse. Autorisasjon sikrer altså et visst kunnskapsnivå.

Autorisasjon er også en viss kontroll med at yrkesutøverne har personlige kvalifikasjoner som gjør at vedkommende har helsemyndighetenes og samfunnets tillit.

3. Tilbakekalle autorisasjon
Autorisasjon vil også gi helsemyndighetene langt større sanksjonsmuligheter overfor behandlere som er faglig eller personlig uskikket til å gi pasientbehandling.

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjonen når man finner at det foreligger grunner for tilbakekall.

4. Autorisasjon av akupunktører
En autorisasjon vil for akupunktører innebære at kun de som har tilfredsstillende utdanning (p.t. er Akupunkturforeningens minimumskrav 240 studiepoeng, hvorav minimum 90 i vestlig medisin) kan få kalle seg akupunktør. En autorisasjon vil ikke innebære at andre enn akupunktører kan utføre akupunktur. Altså ikke beskyttelse av metode, bare av tittel. Akupunktør Linda Olsen ved Klinikk Stikk i Arendal har denne utdannelse og er allerede godkjent medlem av Akupunkturforeningen.


Akupunkturens Historie

Etter en lang reise har akupunkturen kommet til Arendal. Den kinesiske akupunkturen kan med sikkerhet dateres 2000 år tilbake i tid. Noen mener at akupunktur faktisk ble praktisert i Kina for 4000 år siden. Selv om akupunktur er en gammel behandlingsform, ser det ikke ut til at den har vært kjent i andre deler av verden før i nyere tid.

Østen
Den tradisjon som mange i dag assosierer med tradisjonell kinesisk medisin knytter seg til den mytiske Gule keiseren som forfattet verket "Huang-di Ne- jing" (Gule keisers klassiker), som er en samling skrifter nedtegnet mellom årene 300-100 f. Kr. Dens teoretiske formuleringer er grunnleggende medisinske ideer utviklet og senere videreutviklet av nye tenkere.

Akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin stod ikke høyt i kurs i Kina mot slutten av keisertiden på slutten av det 19. århundre og fram til 1949. Etter maktovertagelsen i 1949 tok Mao til orde for å hente fram det beste i de gamle metodene og utvikle dem videre i samspill med vestlig medisin. Etter brede undersøkelser av virkningene av de gamle metodene bestemte Sentralkomiteen i 1958 at moderne og tradisjonell medisin skulle nyte like stor respekt og ha like stor plass i det kinesiske helsevesenet. Fra da av har Kina hatt egne medisinske høyskoler i tradisjonell medisin og er et av få land i verden som har løftet sin folkemedisinske tradisjon opp på universitetsnivå. Over en tredjedel av kinesiske leger i akupunktur og kinesisk urtemedisin arbeider i det kinesiske helsevesenet sammen med leger utdannet i vestlig medisin.

Akupunkturen spredte seg i århundrene etter Kristi fødsel til andre asiatiske land, og i dag har land som Japan, Korea og Vietnam flere hundre år gamle akupunkturtradisjoner.

Vesten
Akupunkturen ble brakt til Europa av jesuittmunker på 14- og 15-hundretallet. De første nedskrevne ord om bruk av akupunktur i Vesten stammer visstnok fra Dr Berlioz ved Paris medisinske skole i 1810. I 1820-årene ble det undervist i metoden ved flere universitetssykehus i Paris.

Den første kjente britiske akupunktør var John Churchill som i 1821 publiserte en serie resultater fra behandling av bl.a. reumatiske lidelser med akupunktur. En annen britisk lege, John Elliotson, brukte akupunktur mot en rekke lidelser. I en studie publisert i 1827 konkluderte han med at dette var en akseptabel og effektiv behandlingsmetode for flere tilstander. Akupunktur ble nevnt allerede i den første utgaven av det medisinske tidsskriftet "The Lancet" i 1823. Og så tidlig som i 1829 ble en avhandling om akupunktur forsvart for den medisinske doktorgrad i Uppsala.

I moderne tid ble akupunktur gjenoppdaget da fire kjente amerikanske leger i 1971 besøkte Kina for å studere den kinesiske akupunkturmetoden. Ved hjemkomsten skal den ene, New York legen Samuel Rosen ha uttalt: «Vi er idioter hvis vi ikke undersøker dette nærmere. Og idioter er vi ikke».

President Nixons besøk i Kina i 1972 bidro til et mer åpent Øst-Vest forhold - og et resultat var at virkningene av kinesisk akupunktur spredte seg raskt i Vesten. Akupunktur er senere blitt svært populært i Nord-Amerika og flere forskningssentra er involvert i å evaluere effekten av akupunktur og analysere de grunnleggende fysiologiske mekanismene involvert. I flere av USAs stater er akupunktur offentlig regulert og i 1997 arrangerte Nasjonalinstituttet for helse (National Institutes of Health - NIH) en internasjonal konsensus-konferanse om akupunktur.

Norge
I Norge vet vi at akupunktur ble benyttet på Rikshospitalets øyeavdeling i 1864. Men den store interessen for akupunktur her til lands startet først etter at en norsk legegruppe var i Kina på begynnelsen av 1970-tallet. En av disse var pionéren professor Birger Kaada som har levert et betydelig bidrag til forståelsen av akupunkturens smertehemmende mekanismer. Han mente at tradisjonell kinesisk-medisinske forklaringsmekanismer var et produkt av gammel sivilisasjon som ikke hadde mulighet til å profittere på moderne vitenskap. Han bidro blant annet til det skillet som i dag finnes mellom de som godtar og lærer akupunktur på dens opprinnelige premisser og de som lærer såkalt "medisinsk" akupunktur. På grunn av de vitenskapelige forklaringsmekanismene i "medisinsk" akupunktur har denne formen vært lettere å akseptere, og Norske legers forening for akupunktur begynte på 1980-tallet å undervise i "medisinsk" akupunktur. Disse kursene er godkjent som en del av allmennlegeutdanningen, og Rikstrygdeverket har siden begynnelsen på 1980-tallet godtatt akupunktur som en alminnelig legebehandling.

Etter akupunkturens lange reise kan du heldigvis få behandling i Arendal Sentrum hos Klinikk Stikk.